Kwartalnik Historyczny, R. CXXVI, z. 4/2019

p007 0 00 01 Spis treści

 

 
Artykuły/Articles

p007 0 00 01Jerzy Dygdała, Lwowska wyprawa króla Stanisława Leszczyńskiego w 1709 roku (czy zamierzano iść na pomoc Karolowi XII na Ukrainę?)

Lviv’s Expedition of King Stanisław Leszczyński in 1709
(Was He Going to Help Charles XII in Ukraine?)

 

p007 0 00 01Marcin Przegiętka, Kontakty polskich i niemieckich władz bezpieczeństwa w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku
(kwestia zagrożenia komunistycznego)

Contacts of Polish and German Security Authorities
in the Second Half of the 1930s (the Question of Communist Threat)

 

p007 0 00 01Ariel Orzełek, U genezy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. Powstanie i rozpad pierwszego zespołu redakcyjnego tygodnika „Za i Przeciw”

At the Genesis of the Christian Social Association. The Emergence and Breakup of the First Editorial Team of the Za i Przeciw Weekly

 

Artykuły recenzyjne i recenzje/Critical articles and Reviews

 

p007 0 00 01Marcin Wolniewicz, Marian Małowist w świetle tradycji własnej „szkoły naukowej”. Uwagi na marginesie książki Tomasza Siewierskiego 

Marian Małowist in the Light of Tradition of His “Scientific School”. Remarks on the Margin of Tomasz Siewierski’s Book

 

p007 0 00 01Mariusz Zajączkowski, Wyważanie otwartych drzwi? Dywagacje Bogdana Huka o wspólnej polsko-ukraińskiej walce z reżimem komunistycznym w Polsce Lubelskiej 

Reinventing the Wheel? Bogdan Huk’s Reflections on Joint Polish-Ukrainian Fight against Communist Regime in Lublin Poland

  

Recenzje/Reviews 


p007 0 00 01 I. Wood, The Transformation of the Roman West — Robert Kasperski


p007 0 00 01 P. Heather, Rome Resurgent. War and Empire in the Age of Justinian — Robert Kasperski


p007 0 00 01 Southern Italy as Contact Area and Border Region during the Early Middle Ages. Religious-Cultural Heterogeneity and Competing Powers in Local, Transregional and Universal Dimensions, ed. by K. Wolf, K. Herbers — Jerzy Strzelczyk

 


p007 0 00 01 Aspects of Royal Power in Medieval Scandinavia, red. J. Morawiec, R. Borysławski — Rafał Rutkowski

 


p007 0 00 01 A. Teterycz-Puzio, Konrad I Mazowiecki. Kniaź wielki lacki (1187/89 — 31 sierpnia 1247) — Marian Dygo

 


p007 0 00 01 Księga odpustów wrocławskich, oprac. i wyd. H. Manikowska — Roman Czaja

 


p007 0 00 01W. Fałkowski, Pierwsze stulecie Jagiellonów, wstęp P. Darecki — Przemysław P. Szpaczyński

 


p007 0 00 01 Od veduty k fotografi i. Inscenování města w jeho historii, editoři O. Fejtová, V. Ledvinka, M. Mařiková, J. Pešek — Maria Bogucka

 


p007 0 00 01 Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert, Bd. 1: Regesten der in den Handschriftenbänden
Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte, bearb. von J. Bahlcke, J. Halama, M. Holý, J. Just, M. Rothkegel, L. Udolph — Maciej
Ptaszyński


p007 0 00 01 K. Popowicz, Saint-Simon i saintsimoniści — od rewolucji do kolonizacji. Historia pewnej religii (1803–1870) — Dariusz Grzybek

 


p007 0 00 01 P. Biliński, Wacław Tokarz 1873–1937. Historyk walk o niepodległość — Tadeusz Kondracki

 

p007 0 00 01 J. Szumski, Rozliczenia z ekipą Gierka 1980–1984 — Paweł Sasanka

 

 

In memoriam

 

p007 0 00 01Jerzy Jedlicki (4 VI 1930 — 31 I 2018) — Maciej Janowski

 

Listy do redakcji/Letters to the Editors

 

p007 0 00 01Sprostowanie — Zofia Zielińska

 

Zawartość rocznika

 

p007 0 00 01Spis treści rocznika CXXVI

 

p007 0 00 01Spis autorów

 

p007 0 00 01Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich