Kwartalnik Historyczny, R. CXXVI, z. 2/2019

p007 0 00 01 Spis treści

 

 
Artykuły/Articles

p007 0 00 01Monika Michalska, Niecni Słowianie, wyimaginowany fundator, benedyktyni i dzik. Tradycja fundacyjna klasztoru cystersów w Pforcie do końca XV wieku

The Ignominious Slavs, an Imaginary Founder, the Benedictines and a Wild Boar. A Foundation Tradition of the Cistercian Monastery at Pforta to the End of the Fifteenth Century

 

p007 0 00 01Magdalena Biniaś-Szkopek, Małżeńska przeszkoda impotencji i oziębłości płciowej w świetle akt poznańskiego konsystorza z XV wieku

The Impediments of Impotence and Frigidity in the Light of Records of the Poznań Consistory in the Fifteenth Century

 

p007 0 00 01Mikołaj Getka-Kenig, Sebastian Sierakowski (1743–1824) i mit Krakowa w okresie napoleońskim i pokongresowym

Sebastian Sierakowski (1743–1824) and the Myth of Cracow in the Napoleonic and Post-Congress Era

 

 

Artykuły recenzyjne i recenzje/Critical articles and Reviews

 

p007 0 00 01Adam Moniuszko, O problematyce przysięgi w dawnym prawie polskim
On the Problem of Oath in the Old Polish Law

 

p007 0 00 01Adrian Wesołowski, Trzy historie o celebrytach
Three Stories about Celebrities

 

p007 0 00 01Tadeusz Epsztein, Totem inteligencki, czyli gdzie w społeczeństwie polskim XXI wieku szukać śladów po dawnym ziemiaństwie

Intellectual Totem, or Where to Look for Traces of Old Landed Gentry in the Polish Society of the Twenty-First Century

 

 

 

Recenzje/Reviews

 


p007 0 00 01 B.M.S. Campbell, The Great Transition. Climate, Disease and Society in the Late-Medieval World — Krzysztof Polek

 


p007 0 00 01 M. Zdanek, Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV–XVI wieku — Piotr Okniński

 


p007 0 00 01 Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV–XVIII wieku, red. P. Migasiewicz, H. Osiecka-Samsonowicz, J. Sito — Marta Kuc-Czerep

 


p007 0 00 01 G. Browning, A History of Modern Political Thought. The Question of Interpretation — Ryszard Stemplowski

 


p007 0 00 01 R. Rexhauser, Juden im öff entlichen Raum einer christlichen Stadt. Posen im 16.–18. Jahrhundert — Maria Cieśla

 


p007 0 00 01 Antytrynitaryzm w pierwszej Rzeczypospolitej w kontekście europejskim. Źródła — rozwój — oddziaływanie, red. nauk. M. Choptiany, P. Wilczek — Maria Bogucka

 


p007 0 00 01L. A. Wierzbicki, Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej w XVII wieku — Łukasz Wroniszewski

 


p007 0 00 01 Księgi kryminalne miasta Krakowa z lat 1630–1633, 1679–1690, oprac. i wyd. W. Uruszczak, M. Mikuła, K. Fokt — Edmund Kizik

 


p007 0 00 01 И. Бабулин, Смоленский поход и битва при Шепелевичах 1654 года — Konrad Bobiatyński

 


p007 0 00 01 K. Bobiatyński, W walce o hegemonię. Rywalizacja polityczna w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1667–1674 — Bogusław Dybaś

 


p007 0 00 01 J.A. Wiśniowiecki, Ilias Polski (1700–1710), wyd. P. P. Romaniuk, J. Burdowicz-Nowicki — Mindaugas Šapoka

  

 

p007 0 00 01Instrukcja redakcyjna

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich