Kwartalnik Historyczny, R. CXXVIII, z. 2/2021

p007 0 00 01 Spis treści

 

 
Artykuły/Articles

p007 0 00 01Jerzy Rajman, Związki rodzinne mieszczan krakowskich z duchowieństwem świeckim Krakowa w XIV wieku

Family Ties of Cracow Burghers with the Secular Clergy of Cracow in the Fourteenth Century 

p007 0 00 01Karol Łopatecki, Uchwały izby poselskiej a działalność legislacyjna sejmu — przykład 1615 roku

Resolution of the Chamber of Deputies and the Legislative Activity of the Sejm — the Example of 1615 

p007 0 00 01Dariusz Kupisz, Szlachta wołyńska wobec agresji tureckiej na Rzeczpospolitą w 1621 roku

Volhynian Nobility in the Face of the Turkish Aggression against the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1621

 

p007 0 00 01Mateusz Rodak, Fenomen hazardu („hazardziku”) ulicznego w Drugiej Rzeczypospolitej. Casus województwa wileńskiego

The Phenomenon of Street Gambling in the Second Polish Republic. The Case of the Vilnius Voivodeship  

 

Przeglądy-polemiki-materiały/Reviews-Polemics-Materials 

p007 0 00 01 Dariusz Adamczyk, Replika na tekst Władysława Duczki Srebro pierwszych Piastów. Uwagi w związku z książką Dariusza Adamczyka

  

Artykuły recenzyjne i recenzje/Critical articles and Reviews 

p007 0 00 01Maria Cieśla, Historia lokalna czy międzynarodowe sieci kontaktów — na marginesie pracy Berndta Strobacha Der Hofjude Berend Lehmann (1661–1730). Eine Biografie 

Local History or International Networks: On the Margins of Berndt Strobach’s Work Der Hofjude Berend Lehmann (1661–1730) 

Recenzje/Reviews 


p007 0 00 01 A. Pawłowska-Kubik, Rokosz sandomierski 1606–1609. Rzeczpospolita na politycznym rozdrożu — Edward Opaliński

 


p007 0 00 01 M. Mycielski, W „naszym pogrobowym położeniu”. Kajetan Koźmian po powstaniu listopadowym — Mikołaj Getka-Kenig


p007 0 00 01 A. Kowalczyk, Józef Piłsudski. Pisarz — Maciej Metecki

 


p007 0 00 01 Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za jej zniekształcanie, red. A. Radwan, M. Berent — Tomasz Pudłocki

 

 

In memoriam

 

p007 0 00 01Alicja Falniowska-Gradowska (10 I 1924 — 15 IX 2020) — Ewa Danowska

 

 

 

Komunikaty/Proclamation

 

p007 0 00 01Konkurs im. Profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

 

Zawartość Rocznika

 

p007 0 00 01Instrukcja

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich